(0)

Selecteer Regio

Militanten, het hart van het ABVV

Je bent militant. Dagelijks kom je op voor de rechten van je collega‘s. Samen met andere militanten ben je de stuwende kracht in onze vakbond. Je bent het hart van het ABVV. Logisch dus dat je voor tal van syndicale taken, ondersteuning en vorming kan krijgen van het ABVV-regio Antwerpen.


Centrale

In de bedrijven en sectoren organiseren de beroepscentrales de syndicale actie. Het zijn  de betrokken centrale en de beroepssecretaris die de militanten, afgevaardigden en verkozenen opvolgen en de nodige informatie en hulp geven bij het uitvoeren van hun vakbondswerk. Naast de directe steun van de centrale kan je als nieuwe of als meer ervaren militant, in de regio Antwerpen beroep doen op een waaier aan dienstverlening van het ABVV. Een dienstverlening die bestaat uit een brede keuze aan vorming en een inhoudelijke ondersteuning rond uiteenlopende thema‘s.

Contact: jouw beroepscentrale

Syndicale vorming

Vaak is de aanloop naar de vierjaarlijkse sociale verkiezingen ook het moment dat werknemers de stap zetten om syndicaal actief te worden. Ben je een nieuwe kandidaat, dan kan je bij het ABVV-regio Antwerpen nog voor de verkiezingen een snelle inwerkingscursus ‘Eerste Hulp Bij Overleg' volgen.  

Na verkiezing of aanstelling als delegee kan je instappen in ons basis vormingstraject voor militanten. Een basistraject bestaat uit 5 basismodules en 2 mandaatmodules. Elke module duurt 5 dagen, gespreid over 2 weken, en wordt een aantal maal per jaar gegeven. In de basismodules doe je de basis van syndicaal werk op. In de mandaatmodules wordt dieper ingegaan op het specifieke mandaat dat je hebt: vakbondsafgevaardigde, lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of van de Ondernemingsraad. Per soort mandaat zijn er 2 modules, dus 6 in het totaal.

Na het basistraject kan je kiezen voor de 2 modules van een ander mandaat en/of voor de themamodules. Met de themamodules ga je dieper in op:

 • de analyse van Economische en Financiële Informatie,
 • externe werkgelegenheid,
 • milieu,
 • diversiteit,
 • competentiebeheer,
 • mobiliteit,
 • combinatie arbeid en gezin,
 • stress,
 • communicatie,
 • abc van de PC
 • enzovoort.

Afhankelijk van het onderwerp duurt een themamodule minimaal 2 of maximaal 10 dagen. Sommige themamodules worden jaarlijks aangeboden, sommige om de 2 jaar en nog andere eenmalig. Regelmatig komen er ook nieuwe thema‘s bij.

Nog voor je al deze modules gevolgd hebt, zijn de volgende sociale verkiezingen al weer in zicht. Heb je de smaak van syndicaal werk te pakken? Het jaar voor de sociale verkiezingen kan je de module ‘Campagne Sociale Verkiezingen‘ volgen.

Contact: Vorming & Actie Antwerpen | vorming.antwerpen@abvv.be

Economische en financiële informatie (EFI)

Als werknemersvertegenwoordiger in de Ondernemingsraad (en soms in het Comité) krijg je jaarlijks de Economische en Financiële Informatie voorgeschoteld. De EFI analyseren en interpreteren is niet eenvoudig.  Op vraag van je centrale of secretaris kan  het ABVV-regio Antwerpen je hierbij helpen. De medewerkers van onze dienst ondernemingen maken de analyse en kunnen ze toelichten op de voorbereidende vergadering van de OR. Indien gewenst kunnen ze jou en je collega‘s op de jaarlijkse EFI-vergadering van de OR als externe expert ondersteunen.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be

Diversiteit op de werkvloer

Wil je als vakbondsafgevaardige of werknemersvertegenwoordiger de participatie van kansengroepen in het bedrijf verbeteren, dan kan je terecht bij onze diversiteitsmedewerkers. Met kansengroepen worden allochtonen, jongeren, 50-plussers en arbeidsgehandicapten bedoeld. De diversiteitsmedewerkers van het ABVV ondersteunen en begeleiden je bij de ontwikkeling van een diversiteitsplan, het wegwerken van weerstanden en het creëren van een draagvlak voor een divers personeelsbeleid.

Contact: Dienst Ondernemingen | diversiteit.antwerpen@abvv.be

Andere thema‘s

Als  vakbondsmilitant moet je op de hoogte zijn van vele zaken.

Misschien word je in het bedrijf door de werkgever geconfronteerd met uitzendarbeid, onderaanneming, outsourcing, schijnzelfstandigen, detachering of terbeschikkingstelling. Hoe ga je syndicaal om met dit soort van ‘externe werkgelegenheid‘? Het ABVV-regio Antwerpen en de beroepscentrales kunnen hier bij helpen.

Ook milieu is vandaag een belangrijk thema aan de syndicale agenda. Net zoals mobiliteit. De bedrijfsvervoerplannen, het pendeldossier, de milieuvergunningen van bedrijven, het verslag van de milieucoördinator, het milieujaarverslag, het Kyoto-akkoord, benchmarking, bodemverontreiniging, gevaarlijke stoffen, afval enz.... Het ABVV kan je meer informatie bezorgen. In beperkte mate kunnen we je ook helpen met de verslagen van de milieucoördinator.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be

Samen werken

Voor milieu en externe werkgelegenheid is er een interprofessionele commissie die militanten uit alle sectoren samen brengt om de actualiteit (politiek, syndicaal, wetgeving, ...) op te volgen. Contacteer onze dienst ondernemingen als je hieraan actief wil meewerken. Wij bespreken je vraag met je centrale en laten je zo snel mogelijk iets weten.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be  

Sociale verkiezingen

In de periode van sociale verkiezingen ontplooit het ABVV-regio Antwerpen een gewestelijke coördinatie die inhoudelijk gevoed wordt door de federale commissie sociale verkiezingen. Medewerkers van onze dienst ondernemingen lichten bedrijven in de regio door, in functie van discussies over technische bedrijfseenheden, fusies of overnames, het aantal werknemers en de drempel voor de aanstelling van een delegatie of de installatie van CPBW of OR. In geval van betwistingen worden door onze juridische dienst binnen strikte en korte termijnen bijzondere gerechtelijke procedures aangespannen.

Misschien wil je zelf meer zicht krijgen op de juridische entiteit (JE) en technische bedrijfseenheid (TBE) van de onderneming? Of je wordt geconfonteerd met een werkgever die aan shopping doet in verschillende paritaire comités?  Dan kan het ABVV-regio Antwerpen je helpen met een checklist waarmee je kan nagaan in welke mate het bedrijf de wetgeving probeert te omzeilen. Deze checklist kan je bij de dienst ondernemingen bestellen.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be

Contact: Juridische Dienst | jurdi.antwerpen@abvv.be

Tijdelijke werkloosheid

Jouw onderneming voert tijdelijke werkloosheid  in. Als vakbondsafgevaardigde vind je het jouw taak om je collega‘s werknemers goed te informeren zodat ze snel hun uitkering ontvangen. Over de praktische stappen die werknemers moeten zetten bij tijdelijke werkloosheid kan je je licht op steken bij onze dienst werkloosheid.

Contact: Dienst Werkloosheid | werkloosheid.antwerpen@abvv.be

Syndicaal meldpunt

Elke ABVV-militant, delegee of secretaris kan een bedrijfsconflict of een inbreuk op het stakingsrecht melden aan het syndicaal meldpunt van het federale ABVV. Het ABVV informeert zich uiteraard eerst bij de betrokken vakcentrale. Gaat de vakcentrale akkoord, dan kan vliegensvlug een oproep tot solidariteit worden verzonden naar alle centrales en gewesten van het ABVV.

Het meldpunt kan ook worden gebruikt wanneer een delegee of vakbondsafgevaardigde wordt ontslagen zonder dat de Wet van 1991, die de vakbondsafgevaardigden tegen ontslag beschermt, wordt nageleefd.

Meldpunt discriminatie

Ook in geval van discriminatie heeft het ABVV een federaal meldpunt.  

Terug Top