(0)

Selecteer Regio

De juridische dienst

De juridische dienst behandelt juridische kwesties van leden die aangesloten zijn bij ABVV-regio Antwerpen. Zij kunnen kosteloos beroep doen op de juridische dienst voor collectief en individueel arbeidsrecht en voor sociaal zekerheidsrecht.


Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werknemer en werkgever. Zowel collectief als individueel. Voor alles wat betrekking heeft op het arbeidsrecht kunnen leden van ABVV-regio Antwerpen in eerste instantie terecht bij hun vakcentrale. De centrale doet de eerstelijnsbehandeling van mogelijke geschillen met bijvoorbeeld de werkgever. Van zodra duidelijk is dat in de eerste lijn geen regeling mogelijk is zal de vakcentrale het dossier overmaken aan de juridische dienst van ABVV-regio Antwerpen voor een gerechtelijke procedure bij de Arbeidsrechtbank. Deze gerechtelijke procedure wordt volledig opgevolgd en uitgevoerd door de juridische dienst  die ook de behaalde vonnissen en arresten zal toelichten aan het betrokken lid.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht gaat over het recht op een uitkering in geval van werkloosheid, pensionering, arbeidsongeval, beroepsziekte, ziekte of invaliditeit. Wat het sociaal zekerheidsrecht betreft kunnen leden van ABVV-regio Antwerpen zich rechtstreeks wenden tot de juridische dienst. Die doet de ‘intake‘ en de eerstelijnsbehandeling van de klacht. Als de klacht van een lid als mogelijk gegrond wordt ervaren, zal de dienst de gerechtelijke procedure opstarten. Medewerkers van de juridische dienst volgen de deze gerechtelijke procedure volledig op, met dien verstande dat voor de eigenlijke behandeling voor de rechtbank, het ABVV-regio Antwerpen beroep zal doen op externe advocaten.

Faillissementen

De afhandeling van een faillissement valt voor een werknemer onder het individueel arbeidsrecht. Leden van ABVV-regio Antwerpen wenden zich bij faillissement van hun werkgever  tot hun vakcentrale die de schuldvordering zal begroten.  Deze schuldvordering wordt overgemaakt aan de juridische dienst die ze indient bij de Ondernemingsrechtbank. De dienst doet ook een aanvraag bij het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.  Indien de schuldvordering betwist wordt zal de juridische dienst het geschil ook voor de Arbeidsrechtbank behandelen.

 

Andere rechtstakken

Wat andere rechtstakken betreft beschikt het ABVV-regio Antwerpen niet over de bevoegdheid om de leden te vertegenwoordigen. Leden kunnen voor deze rechtstakken wel beroep doen op onze juridische dienst maar de bijstand beperkt zich noodzakelijkerwijze tot het verstrekken van advies, het leggen van contacten en het voeren van briefwisseling met de betrokken instanties. Van zodra het geschil niet kan worden bijgelegd zal een lid worden doorverwezen naar externe advocaten die hiertoe tegen voordelig tarief hun medewerking hebben toegezegd.

Contact

  • Vakcentrales voor de eerste lijn arbeidsrecht en faillissementen.
  • Juridische dienst | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
    Tel. 03 220 67 00 | Fax 03 220 67 77 | juridischedienst.antwerpen@abvv.be
    Kantoren: Ommeganckstraat 53 | 2018 Antwerpen
    Diensthoofd: Jef De Bruyne
    Een afspraak met de juridische dienst maak je telefonisch of per e-mail.

Terug Top