(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 79 -2013

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.


Inhoud

Redactioneel
3 Goed nieuws, slecht nieuws
De Kinderen van Semini
4 Paul Van Ostaijen, dichter en prozaschrijver 
Geschiedenis
6 Antwerpen tijdens de eerste wereldoorlog
Interview
8 Werk voor morgen, gesprek met Bruno Verlaeckt, voorzitter van de Algemene Centrale
Actueel
12 Een nieuwe industrialisering voor een duurzame welvaart - Gewestelijk congres ABVV Metaal
In Memoriam
16 Rik Peeters 
Boekbespreking
18 Doe eens een boek(je) open - leestips
Filmbespreking
22 "Hysteria"
Good vibrations 

Redactioneel Goed nieuws, slecht nieuws

Op vraag van de socialistische mutualiteit peilde socioloog Mark Elchardus naar de mening van 2.500 Vlamingen over onze verzorgingsstaat. De resultaten leveren boeiende conclusies op over het draagvlak voor onze sociale zekerheid. Het goede nieuws is dat er een grote steun – zeventig procent – blijkt voor meer gelijkheid in de samenleving. Die steun gaat gepaard met een zeer positieve kijk op onze verzorgingsstaat en zijn sociale zekerheid. Sterke vakbonden en sterke ziekenfondsen worden noodzakelijk geacht voor de belangenverdediging van respectievelijk werknemers en patiënten.

Daartegenover staat een groot wantrouwen ten opzichte van wie sociale uitkeringen ontvangt. Meer dan een derde van de ondervraagden twijfelt of sociale uitkeringen ten goede komen aan de mensen die het echt nodig hebben. 29% vindt dit zelfs helemaal niet en slechts 1/3de vindt dat uitkeringen wel bij de juiste personen terechtkomen. De helft gaat akkoord met de stelling dat veel mensen die een sociale uitkering krijgen dit eigenlijk niet verdienen, terwijl slechts 15,4% deze uitspraak afwijst. Het grootst is het wantrouwen ten aanzien van werklozen. 64,7% van de deelnemers aan de bevraging vindt dat de meeste werkzoekenden gemakkelijk werk zouden vinden indien ze echt moeite zouden doen. Slechts 12,8% is niet akkoord met deze uitspraak. Zoveel argwaan ten opzichte van uitkeringsgerechtigden is verontrustend en slecht nieuws.

Sinds de opgang van Reagan en Thatcher ligt onze sociale bescherming onder ideologische vuur van extreemliberalisme en -conservatisme. De auteur van de studie stelt vast dat het algemene vertrouwen van de Vlaming in onze sociale welvaartstaat goed stand gehouden heeft onder deze niet afhoudende ideologische aanvallen. Jammer genoeg geeft de studie geen antwoord op de vraag naar wat dan wel de oorzaken zijn van zoveel wantrouwen in medeburgers die beroep moeten doen op ons sociaal vangnet. Dit is een onderwerp voor verder onderzoek.

Mij zal het in elk geval niet verbazen als zo’n toekomstig studiewerk een verband legt met de toenemende stigmatisering van de zwaksten in onze samenleving. Sinds de start van de economische en financiële crisis – ondertussen toch al meer dan 5 jaar geleden – worden uitkeringsgerechtigden steeds opnieuw door dezelfde bedrijfsleiders, patronale woordvoerders, politici, partijen en opiniemakers weggezet als een bende profiteurs. Niet te verwonderen dat dit scheefgetrokken beeld zich als een sluipend gif in de hoofden van de bevolking nestelt. Wat de rechtse krachten in 3 decennia niet lukte met een ideologisch discours, lukt hen in tijden van crisis wel met zure oprispingen en populistische beschuldigingen: de pijlers van onze sociale zekerheid langzaam ondergraven door mensen tegen elkaar op te zetten.

De studie concludeert daarom dat de welvaartstaat niet alleen verdedigd moet worden met argumenten gebaseerd op solidariteit en gelijkheidsstreven. De verdedigers van de sociale zekerheid moeten de bevolking er vooral van overtuigen dat de overgrote meerderheid van gerechtigden zich verantwoordelijk gedraagt en zijn uitkering terecht ontvangt, aldus Elchardus.
Dit is een terechte stelling. Maar laat het beleid dit – zelfs goedbedoeld – niet vertalen in nog meer controles en strengere maatregelen ten koste van uitkeringsgerechtigden in het algemeen en de werkzoekenden in het bijzonder. Dat is de laatste jaren al te vaak gebeurd en zit er weer aan te komen met bijna 30.000 jongeren die in de loop van 2015 dreigen uitgesloten te worden van een inschakeluitkering omdat ze gewoon geen werk vinden. In die mate dat dit misschien wel mee het grote wantrouwen t.o.v. de begunstigden van sociale uitkeringen in de hand heeft gewerkt, omdat mensen nu eenmaal gemakkelijk redeneren dat er geen rook is zonder vuur.

De studie van de socialistische mutualiteit toont overduidelijk dat een heel grote meerderheid van de bevolking gehecht is aan onze verzorgingstaat en sociale zekerheid. Het is daarom aan de overheid en de politieke verantwoordelijken om met objectieve informatie en cijfers ook regelmatig de positieve resultaten, de efficiëntie, de correctheid en de rechtvaardigheid van dit model te belichten en te verdedigen. Het is aan ons, vakbonden, mutualiteiten en andere middenveldorganisaties, om de mensen achter de statistieken van de sociale zekerheid, een gezicht en een verhaal te geven waarin iedereen die in ons sociaal systeem gelooft, zich kan herkennen. Op die manier moeten we het onderlinge wantrouwen wegwerken en onze samenleving immuun maken voor de zure en giftige desinformatie van die kleine maar luidruchtige groep tegenstanders van onze sociaal maatschappijmodel. Op die manier werken we aan een zoet 2014, boordevol solidariteit, rechtvaardigheid en sociale bescherming.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris

Lees online

Download VIB nr. 79

Downloads

Zoek op trefwoord

Linx+ militanten Seniorenwerking sociale zekerheid

Terug Top